Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetového obchodu na stránkách www.jasyko.cz.

1.Obecná ustanovení

 • Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném v rámci stránek www.jasyko.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami, ty které neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.).
 • Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel).

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 • Dodavatel/Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Prodávajícím je firma Jasyko s.r.o. - Purkyňova 45, Brno 612 00 Česká Republika. Je plátcem DPH. DIČ prodávajícího je CZ28304454, IČ: 28304454.
 • Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující/nikoli spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku je potřeba potvrdit telefonicky nebo e-mailem. Potvrzené objednávky jsou závazné.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do okamžiku jejího vyřízení. Může tak učinit nejlépe telefonicky na 541210108 nebo 541590550. V případě rušení objednávky e-mailem na adrese jasyko@jasyko.cz je třeba počítat se zpožděným stažením e-mailové pošty pracovníkem obchodu a tím vyřízením objednávky před samotným obdržením jejího zrušení. Doporučujeme uvádět číslo Vaší objednávky (pokud jej máte) a důvod stornování. Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po jejím vyřízení, je tak možné učinit podle bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,…). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53(7) zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoli podnikatel - tady se smluvní vztahy řídí Obchodním zákoníkem). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 1. Doručit zboží poštou nebo jiným způsobem na vlastní náklady (nikoli na dobírku!) na adresu provozovny prodávajícího.
 2. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemně a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury nebo prodejky). Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.
 3. Zboží musí být nepoškozené a kompletní. Není vyloučeno navrácení v důsledku rozbalení, spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu nebo se tak nestane nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, je odstoupení od smlouvy neplatné. V případě platného odstoupení od smlouvy a vrácení poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá spotřebitel. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto spotřebiteli doporučujeme vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě. Spotřebitel má také možnost vzít své odstoupení od smlouvy zpět, pokud se tak s prodávajícím dohodne. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53(10) z.č. 40/1964). Finanční prostředky za vrácené zboží Vám zašleme převodem na Váš účet (případně dle dohody jiným způsobem) a to nejpozději do 20ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

5. Zboží

Internetový obchod provozovaný firmou Jasyko s.r.o. nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

6. Cena

 1. Cena zboží je vždy uvedena v internetovém obchodě a v e-mailu potvrzujícím objednávku zboží. V případě neuvedení ceny, Vám bude cena sdělena po Vašem dotazu telefonicky, e-mailem nebo jinou Vámi zvolenou cestou.
 2. Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kurzu CZK vůči EUR nebo jiným devizám či neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnost dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky (viz Storno objednávky ze strany prodávajícího).

7. Platební podmínky

Zboží je možno uhradit následujícími způsoby:

 1. V hotovosti při převzetí dobírky - hotovost přebírá od zákazníka přepravce (pošta, PPL, TOPTRANS,...).
 2. V hotovosti při osobním převzetí zboží - hotovost přebírá od zákazníka prodávající při osobním převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího.
 3. Předem pomocí bankovního převodu - zákazník uhradí zálohovou fakturu převodním příkazem a poté je zboží expedováno (možno u platby nad 5 000,- Kč).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

8. Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží

Kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby:

 1. zásilka České pošty - obyčejný balík. Dodání probíhá dle podmínek České pošty a.s. V případě nezastižení adresáta je balík uložen na poště po dobu 7 kalendářních dní.
 2. přepravní společností TOPTRANS nebo PPL. Dodání je druhý den od odeslání (naložení) zboží. Dodávka je od 8 - 17 hodin. Řidič nemá povinnost informovat zákazníka předem. O termínu dodání jste uvědomění předem pracovníkem internetového obchodu e-mailem nebo telefonicky, je Vám sdělena cena dobírky (pokud byla Vámi zvolena) a datum dodávky.
 3. osobní odběr kupujícím. Zboží lze převzít osobně v provozovně prodávajícího (Jasyko s.r.o. - Purkyňova 45, Brno 612 00). V pondělí - pátek v době od 9 - 18 hodin. Kupující je informován o tom, že má zboží připravené k osobnímu odběru.

Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou apod.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. V případě spotřebitele je ujednání v předchozím odstavci nutné chápat jako doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu a převzetím zásilky bez výhrad, dává najevo, že nedošlo k poškození zásilky z vnějšku a nelze tedy u dopravce ani dodavatele reklamovat poškození zásilky při přepravě.

9. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.jasyko.cz v sekci internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, fax…) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Tyto VOP jsou platné od 1. 12. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Reklamační řád - záruka

Všeobecné ustanovení

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura (nebo malý daňový doklad), která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i tímto reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Záruka počíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u firmy Jasyko s.r.o., Purkyňova 45, Brno, 612 00

Záruční podmínky

 1. Na veškeré zboží poskytujeme záruku v souladu s platnou právní úpravou dle Obchodního/Občanského zákoníku.
  • U kupujícího - spotřebitele je záruční doba vždy minimálně 24 měsíců. Řídí se podmínkami Občanského zákoníku.
  • U kupujícího - podnikatele je záruční doba vyznačena na záručním listě nebo faktuře. Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Řídí se Obchodním zákoníkem.
  • Někteří výrobci záruční lhůtu prodlužují (viz. Záruční list).
 2. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům firmy Jasyko s.r.o., nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsání přepravního listu bez výhrad kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo zboží nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutné nahlásit poškození zásilky do 24 hodin od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 5. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady.
 6. U zboží, jehož podstata vyžaduje odbornou montáž, je možno záruku na vady, které mohou souviset s montáží, uplatnit pouze v případě potvrzení záručního listu odborným pracovníkem, který provedl montáž (např. u kotlů - topenář či elektrikář). Nutnost odborné montáže je vždy uvedena v záručním listě.
 7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
 8. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly nebo klást velký důraz na balení zboží (dopravci většinou zacházejí s balíky nešetrně, skladují je na sebe nebo s lehčími i hází). Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilku proto doporučujeme pojistit minimálně na cenu zboží.

Uplatnění záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání věci, právo na výměnu vadného zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou nebránící řádnému užívání věci, právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci, právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zboží,
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • neodbornou montáží,
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita el. sítě, přepěťové rázy na napájecím zdroji atd.).

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních přepisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Postup při řešení reklamace

Kontaktujte přímo naše zaměstnance osobně, telefonicky na číslech 541210108 nebo 541590550 nebo e-mailem na adrese jasyko@jasyko.cz . Uveďte číslo daňového dokladu, datum prodeje, popis závady, kontakt na Vás a doložte záruční list (pokud byl vystaven). V co nejbližší době Vás budeme kontaktovat zpět a sdělíme informace o dalším postupu.

Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti Jasyko s.r.o., Purkyňova 45, Brno, 612 00. Dopravu na místo reklamace hradí kupující, není-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba

Ing. Michal Jakubec
email: jasyko@jasyko.cz

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

JASYKO s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, tel.: 541 210 108, jasyko@jasyko.cz

Hodnocení zákazníků:

+